Lag og foreninger

Fiskenes grunneierlag – Årsberetning for årene 2016 og 2017

Styret har i perioden 2016/2017 bestått av Odd Torstein Pettersen som leder, Inge Erling Johansen som nestleder og Åge Peder Nilsen som regnskapsfører. (Odd og Åge har stått som henholdsvis leder og regnskapsfører siden reorganisering av Fiskenes grunneierlag 17. oktober 1990). Terje Sigurd Nybrott har de siste årene fungert som oppsynsmann for fjellveien, og deltar på styremøter. Det er avholdt 5 formelle styremøter i perioden. Det er imidlertid tatt stilling til sakene fortløpende, etter hvert som de har oppstått. Ellers har styret arbeidet etter en tiltaksplan, vedtatt på årsmøte 18. februar 2016.

  1. Småviltjakta

Det har også for årene 2016 og 2017 vært åpnet for småviltjakt på gnr. 61. Bare 2 jegere med lokal tilknytning har benyttet seg av tilbudet.  Det er tilsammen innbetalt kr. 600.- for disse 2 årene (kr. 300.- pr. jeger). Det er ikke lagt inn begrensinger i antall ryper og harer etc. Dette blir tatt opp på forestående årsmøte.

  1. Elg/fuglehund

Det er som kjent avtaler med Elgvald 4 i Andøy, og med Harstad og Vesterålen Fuglehundklubb. Sistnevnte avtale er forlenget automatisk med 3 nye år. Avtalen med Elgvald 4 har gitt kr. 6.183,17 i inntekt. Fra Harstad og Vesterålen Fuglehundklubb er det ikke mottatt terrengleie siden 2012.

  1. Fiskestellavtale mellom Andenes, Haugnes og Fiskenes

Haugnes grunneierlag administrerer fiskekortsalget for Andenes, Haugnes og Fiskenes, i samarbeid med Andøy Sport. Det er solgt fiskekort kr. 2.718.- for 2016 og kr. 2.430.- for 2017. Saldo pr. 31.12.2017 kr. 50.230,85. Det er ikke tatt stilling til hvordan disse midlene skal disponeres.

  1. Avtale med Meteorlogisk Institutt på Trolltind

Avtalen med Meteorlogisk Institutt er reforhandlet pr. 03.12.2015, hvor grunnleien er oppjustert fra kr. 3.000.- til kr. 10.000.- pr. år. For perioden er det imidlertid bare innbetalt kr. 6.540.- (indeksregulert etter gammel avtale). Forholdet er tatt opp med MI, som bekrefter en etterbetaling på ca. kr. 24.000.- inkl. 2018.

  1. Avtale med Forsvarsbygg om bruk av fjellveien

Avtalen er som kjent sagt opp pga. salg av Gårdsraet. Det er utbetalt kr. 8.097,78 som sluttoppgjør.

  1. Festeavtaler med hytter på Fellesskapets grunn

Gjeldende festeavtaler er aktive, og festeleie innbetales iht. inngåtte avtaler.

Det er innbetalt kr. 500.- i festeavgift.

  1. Tiltak 2016 og 2017

Følgende tiltak ble vedtatt på sist årsmøte; a) Utbedring av bom ved fylkesveien, b) Avklare tilbud fra Forsvarsbygg, om eventuell overtakelse av Forsvarets eiendom og hytte på gårdsraet, c) Utbedre stikkrenna på Gammelveien, d) Påse at det fra 1. juni bare legges ubehandlet virke og hageavfall på St.Hansbålet, pga. krav til godkjenning og e) Henstille til brukere av Fiskenes øvre fjellvei, om å bidra med et fast beløp kr. 300.- til årlig vedlikehold. Grunneierlaget bidrar med samme beløp som innbetalt.

Samtlige tiltak er gjennomført.

Ellers har styret gjort henvendelser til Andøy kommune, om brudd og vannkvalitet på den gamle vannledninga, samt gatelys. Dette i samarbeid med Fiskenes Vel.

Det er også gjort henvendelser til Telenor om manglende mobildekning i området.

Utgifter til vedlikehold av øvre fjellvei er kr. 19.025.- (maskingrus, leie traktor og gravemaskin, kjøp av skrapeskjær). Det er også foretatt noe grøftegraving. Anleggsbidrag fra hytteeiere og brukere kr. 5.800.-. Haugnes grunneierlag har sponset oss med 2 lass maskingrus (20 kubikk). Resultatet er bedre standard på fjellveien, og dette tror vi brukerne er fornøyde med.

Overtakelse av Gårdsraet gnr. 61, bnr. 71 og 72, med samlet areal ca. 20 dekar og påstående hytte på 22 m2, er nå gått i orden med tinglyst skjøte datert 18. januar 2018.

Det er arbeidet med denne saken i 2 år, med søknad til Brønnøysundregistrene om eget organisasjonsnummer (avslag), skriftlig kjøpekontrakt, avklaring av konsesjonsforholdet og hjemmelsoverdragelse fra Forsvarsbygg til Fiskenes Vel (eget organisasjonsnummer) og skriftlig avtale mellom Fiskenes Vel og Fiskenes Grunneierlag. Fiskenes grunneierlag vil ha det fremtidige forvaltningsansvaret, selv om Fiskenes Vel står som eier. Kjøpesum kr. 10.947 inkl. omkostninger.

  1. Regnskap for årene 2016 og 2017

Hovedtall viser kr. 27.922,72 i inntekter og kr. 48.131,49 i utgifter. Underskudd kr. 20.208,77.  Kjøp av Gårdsraet, sponsing av ny oppvaskmaskin og varmepumpe til grendehuset med til sammen kr. 17.500.-, og innkjøp av nytt skrapeskjær kr. 3.000.-, har bidratt til resultatet. Egenkapital pr. 31.12.2017 kr. 81.406,12.

Styret


 

Fiskenes Vel Styreleder Peder Martin Nilssen Ledere Fiskenes Småbåtforening  Henry Norback 1976 – 1979 Peder Skaldebø 1980 – 1984 Odd Pettersen 1985 – 2006 Jann Guttorm Andreassen 2007 – 2009 Inge Johansen 2010 – fortsatt Ledere Fiskenes Grunneierlag Odd Pettersen 1990 – fortsatt

 Vedtekter for Fiskenes grunneierlag  § 1 Fiskenes grunneierlag er en sammenslutning av grunneiere som har jakt-fiske og andre grunneier-rettigheter innenfor det område i Andøy kommune som eies av lagets medlemmer. Laget er dannet på frivillig basis den 17. oktober 1990.   § 2 Laget skal samle grunneierne for i fellesskap å verne og ivareta interesser og rettigheter som de har i fellesskap samt å arbeide for og ivareta Fiskenes-gårdens interesser. Laget skal arbeide for god jakt- og fiskekultur, forståelse og aktelse for dyrelivet, og ellers ta opp andre arbeidsoppgaver etter nærmere vedtak på årsmøtet.   § 3 Grunneierlaget kan samarbeide med andre lag og foreninger som arbeider med lignende tiltak og for lignende formål som laget går inn for.   § 4 Grunneierne er bare ansvarlig for lagets gjeld med sin andel/skyldøre.   § 5 Styret i laget godtar innmelding av nye brukere. Samtidig med innmeldelsen gir medlemmene laget fullmakt til å ivareta jakt-fiske og andre rettigheter de har i felles interesser, jfr. § 2, samt strafferettslig påtale, som tillegges vedkommende eiendom. Innmeldingen er bindende, jfr. § 1.   § 6 Grunneierlaget ledes av et styre på 3 medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 2 medlemmer er til stede. Det kreves da enstemmighet. Styret skal følge med i alt som er av interesse for næringen og for felles utmarksområder, samt treffe nødvendige tiltak for å fremme grunneierlagets formål.   § 7 Ordinært årsmøte i laget holdes en gang hver år, første søndag i februar måned. Rett til å delta på årsmøte har bare grunneiere/innehavere av skyldøre. Årsmøte innkalles av styrets leder. Kunngjøring om innkalling skjer med to ukers varsel ved oppslag og annonse i lokalpressen. Årsmøte ledes av styrets leder. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme. Dette gjelder dog ikke ved valg. Grunneiere kan møte med fullmakt fra en eller flere grunneiere. Fullmakt kan også innehas av slekt i opp- og nedadgående slektsledd.   Årsmøte skal:   Velge leder, nestleder og kasserer for 2 år om gangen med skriftlig votering. Behandle andre saker som styret legger fram.   Saker medlemmene ønsker å behandle på årsmøte, må være innkommet til styret senest 14 dager før årsmøtet holdes. Ekstraordinært  årsmøte skal holdes når styret eller minst 1/3 av lagets medlemmer forlanger det. Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger.   § 8 Grunneierlaget forpliktes av leder og nestleder i fellesskap.   § 9 Alle vedtak i grunneierlaget skjer ved enkelt flertall. Forslag om endring av vedtektene skal være tatt med på sakslisten for å kunne behandles på ordinært årsmøte.   § 10 Alle tvistligheter mellom grunneierlaget og dets medlemmer, eller mellom medlemmer innbyrdes i anledning disse vedtekter, avgjøres av en voldgiftsrett på 3 medlemmer. Av disse velger partene et medlem hver. Leder oppnevnes av sorenskriveren.


Fiskenes gnr. 61 i Andøy – Oversikt grunneiere med rettigheter i fellesskapet/utmarka pr. 01.01.2015

Bruksnummer Hjemmelshavere (matrikkel) Kontaktpersoner/E-post
01 (Fiskenes) Daniel Toftens arvinger Asbjørg Blix, Pauline Jensen, Inge Toften
02 (Fiskenes) Otelie Nilsens arvinger Arne Nilsen (nilsenarne@hotmail.no), Peder Martin Nilssen (pmanils@online.no), Per Toften, Sølvi Petersen (solvi.petersen@gmail.com), Åge Nilsen (nilsen@tnett.no) Ingunn Bærland (baerla@online.no)
03 (Vesternes) Erling Johansens arvinger Inge Erling Johansen (ine-joha@online.no)
04 (Fiskenes) Anne Elise Karlsen, Hjørdis Karlsen, Nils J. Karlsen, Vidar Karlsen, Harald Lind, Bjørg Reiten. Hjørdis Karlsen (gunnar.tps25@gmail.com), Bjørg Reiten, Nils J. Karlsen (nils.karlsen@nordlysnett.no), Anne Elise Karlsen, Vidar Karlsen, Åge Lind, Gerd Annie Lind
05 (Fiskenes) Odd Torstein Pettersen odd.torstein.pettersen@gmail.com
06 (Fiskenes) Egil Karlsen, Erling Karlsen, Gyda Karlsen, Kåre Karlsen Hjørdis Karlsen (gunnar.tps25@gmail.com),Bjørg Reiten, Nils Karlsen (nils.karlsen@nordlysnett.no), Anne Elise Karlsen, Vidar Karlsen, Åge Lind, Gerd Annie Lind,
07 (Fiskenes) Mathilde Aase`s arvinger Sylvi Ellingsen
08 (Fiskenes) H. J. Jørgensen Hans Andreas Sande (hsande@online.no) Sidsel Mørkved (si.morkved@bluezone.com)
09 (Fiskenes) Martin Wilhelmsens arvinger Alf Kjell Fagermo (kje-fage@online.no)Sissel Berge (stein.berge@gmail.com)
13 (Vollan) Elling Jacobsen elling.jacobsen@gmail.com
14 (Nybrott) Audhild Sletten richard.sletten@hlkbb.no
15 (Nordgård) Svein Gunnar Johansen svjo@online.no
17 (Norvoll) Oddrun Andreassen jann.andreassen@nordlysnett.no
19 (Solvoll) Wilhelm Hansens arvinger Johan Hansen (jhan8@outlook.com), Elsa Hansen, Randi Sørensen, Torstein Hansen
20 (Lyngmo) Kjetil Maan
21 (Nystad) Kalmar Nybrott Oddvar Nybrott
24 (Bergset) Åge Peder Nilsen nilsen@tnett.no
27 (Mittun) Kristin Rabben kristin.rabben@gmail.com
28 (Lund) Norma Norbacks arvinger Stig, Yngve, Ole-Espen og Nina Norback
33 (Myrland) Kjell Arvid Henriksen kjell.henriksen@tussa.com
34 (Fredlund) Thelma Pettersens arvinger Else Marie Skaldebø, Hans Edvard Pettersen, Torill Haugaard, Marit Skjervheim
35 (Øvereng) Per Toften og Sølvi Petersen solvi.petersen@gmail.com
37 (Haugli) Terje Nybrott terje.nybrott@nordlysnett.no
39 (Haugland) Irene Hessling hesslingirene@me.com
40 (Norvoll) Martha Aasen, Oddvar Alsos, Siri Magnussen
41 (Norvoll vestre) Tornhild Teigan tkbt@nordlysnett.no
44 (Langteig) Gerd Berg
48 (Nordstrand) Solveig Irene Finjord Rolf Haugland
51 (Fagervik) Alf Fagermo, Bjørn Fagermo, Lauritz Fagermo, Per Fagermo, Øyvind Fagermo, Ellen Ree, Ann May Rugland, Monica Svanes Sissel Berge (stein.berge@gmail.com)Alf Kjell Fagermo (kje-fage@online.no)
52 Aksel og Lars Nybrott Audhild Sletten (richard.sletten@hlkbb.no)
53 Borghild Gjesback og Lena Iversen Audhild Sletten (richard.sletten@hlkbb.no)

Utskrift av utskifteforretning for gården Fiskenes påbegynt 1. oktober 1869, lest på tinget for Myre og Andønes den 15. januar 1872, hva angår sjøtomtene heime i gården.

Da fiskeriene her er opsitternes hovednæringsveg, og man ikke til enhver tid kan komme i land ved den for gårdens søndre side værende søtomter er ved utskiftingen også utlagt en sådan ved de såkalte Boder (Buan). Sjøtomtene hjemme er avgrenset således, at skjellet går først i rett linje og nordostlig gjennom en merkesten med vidner nedsatt ved den gamle vei og ca. 25 alen innenfor utskjellet til en lignende skjelsten nedsatt opfor Lars`s og Brødrenes Nøster – fra denne igjen mer østlig til en merkesten med vitner nedsatt omtrent rett nedenfor Wilhelms fjøs og herfra igjen i rett linje og sydostlig til en merkesten med vitner nedsatt 3 ½ alen lige hen for Lorents Olaisens stues nordre hjørne, herfra bøies nedad mot sjøen gjennom + hugget i berg opfor stranden. Da ved denne forholdsvis lange sjøtomt kun er en båtstø og kun mindre deler av denne er tjenlig til nøstplasse og opførelse av gjeldbrug har man ikke kunne utlegge hvers anpart i sjøtomten i samlet strekning.

Delingen er foretaget således, at Lorents Olaisen har fået den sydostlige pynt av Gjeldberget opover til et skjel som fra v hugget i berg på vestre side ved stranda går i rett linje og østlig gjennom + hugget i berg henimot stranden på den andre side til sjøen.

Wilhelm Pedersen har derpå fått av Gjeldberget opover fra forannevnte skjel til et skjel, som fra stranden går først i rett linje og vestlig fra v hugget i bergenden i nordre ende av Gjeldberget 25 alen til v hugget i en lav fast sten i veien, fra hvilket skjelmerke igjen bøies sydlig og fortsetter i rett linje gjennom + hugget i berg 25 ½ alen nedfor Gjeldviken til stranden.

Fra dette skjel har Lars Olai Jacobsen for han bruk løpenr. 75 fått opover til et annet skjel, som først går i rett linje og vestlig gjennom v hugget i en fast sten 3 alen sydfor Lars`s nøst sydostre hjørne til v hugget i berg 23 alen lengere op og 4 alen henfor samme nøst sydvestre hjørne, bøier herfra igjen sydlig og går i rett linje gjennom + hugget i berg ned mot stranden til denne.

Lars Olai Jacobsen har derpå for hans bruk løpenr. 76 fått fra foran beskrevne skjel oppover til et andet skjel som fra en merkesten med vidner, nedsatt 51 alen østfor merkestenen for sjøtomtens utskjel opfor nøstene, går i rett linje og sydlig gjennom en merkesten med vidner nedsatt nedimot stranden til denne. Fra dette skjel har Lars Olai Jacobsen igjen fått for sitt bruk løpe nr. 75 østover til et kjel, som fra en merkesten med vitner nedsatt ved sjøtomtens øvre skjel, går i rett linje gjennom 2den nedenforsatte merkesten med vitner, til stranden.

Til felles båtoppssett for Johan Olaisen, Nils Olaisen, Ole Mentsen og Elen Pedersdatter er utlagt strekningen østover til et andet skjel, som fra en merkesten med vitner, nedsatt i øvre skjel for sjøstomten og 19 alen øst og hen for merkesten for veien oppfor båtoppsettet, går sydlig gjennom en merkesten med vitner nedsatt på engen, og en lignende skjelsten nedsatt 19 ½ alen vestfor Wilhelms nøst nordvestre hjørne og 15 alen fra samme nøst sydvestre hjørne, til stranden.

Wilhelm Pedersen har fått fra foranstående skjel østover forbi hans nøst til et andet skjel, som fra en merkesten med vidner nedsatt ved øvre side av sjøtomten går sydlig i rett linje gjennom en merkesten med vidner nedsatt i engen, og en merkesten med vidner nedsatt 11 alen lige østfor Wilhelms nøst og sydøstre hjørne, til stranden. Oppe ved veien er denne hans anpart her 35 alen bred. Fra dette skjel har Nils Olaisen fått østover til et annet skjel, som fra en merkesten med vidner nedsatt ved øvre side, går i rett linje gjennom 2den nedfor nedsatte merkesten med vidner, til stranden. Stykket er 10 alen bredt.

Øst for dette skjel har Johan Olaisen fått et også 10 alen bredt stykke, der likeledes er avgrenset med en merkesten med vidner ved nedre veikant og 2den lignende skjelsten nedsatt mot stranden.

Elen Pedersdatter har derpå fått østover til et andet skjel, som også fra en merkesten med vitner, nedsatt ved øvre side, går i rett linje nedad gjennom 2den lignende nedfor nedsatt skjelsten til stranden, også denne anpart er 10 alen bred.

Fra foranstående skjel har Ole Mentsen fått østover til et andet skjel, som fra en merkesten med vidner, nedsatt ved øvre side, går først i rett linje og sydvestlig gjennom en merkesten med vidner nedsatt henfor Ole Mentsens fjøs, til v hugget i berg like nedfor fjøset, og fra dette igjen i rett linje gjennom v hugget i berg nederst og midt på Nils Elensens berget til stranden. Stykket er 28 ½ alen.

Elen Pedersdatter har derpå igjen fått østover til et andet skjel, som fra merkesten ved vidner nedsatt ved øvre side av sjøtomten går i rett linje og sydvestlig gjennom merkesten med vidner nedsatt på engen til + hugget i østre side av Nils Elensens berget. Oppe er denne anpart 18 ½ alen bred.

Fra dette skjel har Nils Olaisen fått sin anpart østover til et skjel, som også fra en merkesten med vidner nedsatt ved øvre side ved veien, går i rett linje gjennom en merkesten med vidner nedsatt på engen oppfor boden til v hugget i berg i stranden nedfor boden. Bredden oppe er 18 ½ alen.

Johan Olaisen har fått sin anpart her fra foranstående kjel østover til et skjel, som fra veien går i rett linje gjennom + hugget i berg 11 alen vest for Lornts stues vestre hjørne og 16 alen fra Nils`s bods nordre hjørne til + hugget i fast sten i stranden ned og vestfor Gamnøstet. Hvad der av skjøtomten ligger øst for foranbeskrevne skjel tilhører Lornts Olaisen.

Rett utskrift.

16. mai 2005.

Odd Pettersen, St. Hanshågen.

Leder Fiskenes grunneierlag

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s